Франчайзинг

Условия за франчайзинг партньорство

1. Франчайзинг – същност и характеристики
Франчайзингът е вид стратегически съюз, форма на проникване на международните пазари, която обикновено се прилага от компании с престижна търговска марка и утвърден имидж. При договора за франчайзинг компанията – носител на търговска марка предоставя при определени условия марката си на по-малка местна фирма.
Франчайзингът се утвърждава като печеливша концепция за изграждане на междуфирмени отношения на вътрешния и на международния пазар на определени стоки и услуги.

2. Благоприятни фактори за развитие
Всеки нов бизнес изисква поне 3 години, амо една на десет новосъздадени фирми оцелява след 5-тата година,а от тях само една на десет продължава да съществува и след 10-тата година т.е. само 1% от всички нови фирми имат шанс да се развият и да оцелеят повече от 10 години. Според друго изследване – на Международната франчайз – асоциация около 90 % от предприятията, които работят под франчайзинг, в края на петата година са били все още на пазара. Докато една фирма се наложи на пазара това е време, през което всеки трябва сам да поеме всички рискове, свързани с утвърждаването на пазара и налагането на продукта . Поддържане на постоянно качество, реклама, доставчици и т.н, но не всеки би издържал рисковете по този път. Защо Вие да се опитвате да откривате топлата вода, когато тя е открита и очаква да се възползвате от облагите на Франчайзингът.
Той е най-успешният бизнес модел на съвременния свят. Позволява на всеки предприемач да започне веднага собствен бизнес като се включи във франчайз верига и ползва нейната марка и изпитаният й бизнес модел.
Бързото развитие на бизнеса и успехът на международните вериги е свързан с познаване особеностите на местния пазар.

3. Кои са предимствата, предлагани от франчайзинга

 • Опитът на франчайзодателя. Когато се закупува франчайзинг, се купуват години опит и изградена структура на работа. По този начин се избягват много от първоначалните грешки, който могат да се допуснат.
 • На франчайзополучателя се провеждат специализирани обучения. Те му осигурят необходима знания за успешно ръководене на бизнеса.
 • При франчайзинга всички специализирани дейности се поемат от висококвалифицираните кадри на франчайзодателя. Получателят се концентрира предимно върху продажбите.
 • Франчайзингът е така структуриран, че да печелят и двете страни


 • Франчайзинг такса в размер на 0%;
 • Правото на ползване на търговското име България Пласт, търговска репутация, добра търговска практика;
 • Рекламни материали –светеща рекламна табела, рекламни стикери с логото на България Пласт, каталози, брошури;
 • Координатите на всеки един партньор фигурират във: всички рекламни материали на България Пласт – ежемесечни флаери и продуктови каталози; В интернет страницата на фирмата
 • На всеки един от партньорите се предоставят напълно безплатно флаери, които да бъдат разпространени в съответното населено място.
 • България Пласт осигурява специализирано обучение за служителите на франчайз партньора си. Фирмата поема 50% от разходите за всички мостри.
 • На колите се поставят координатите (адреси и телефони) на франчайз партньора

Магазини на франчайз партньорите трябва да бъдат с площ минимум 30 кв.м. и да бъдат разположени на места с автомобилен и пешеходен достъп.
След наемане на помещението франчайзополучателят е длъжен да направи подобрения на помещението в случай на необходимост. Успоредно с това трябва да бъдат изградени всички необходими места за монтирането на мострите.